as


as
[æz, ëz] adv.,conj.,prep. -adv . (e ndjekur nga as ) po aq, aq sa; as tall as you i gjatë po aq sa ti; not so difficult as I expected jo aq e vështirë sa ç'e prisja.
-conj . 1. kur; ndërsa; as he was getting off the bus ndërsa po zbriste nga autobuzi. 2. meqë, përderisa, duke qenë se; as he wasn't ready, we left meqë nuk ishte gati, ne ikëm. 3. (në krahasime): twice as large dy here më e madhe; as much as I po aq sa/njëlloj si unë. 4. ndonëse; young as I am ndonëse jam i ri; try as he would sado që përpiqej. 5. siç; leave it as it is lëre siç është. 6. si; dressed as a woman i veshur si grua; do you treat all men as your equals? a i trajton të gjithë njerëzit si të barabartë me veten?
as if, as though sikur, thua se; as if he knew thua se e dinte; as for sa për: as for you, I never want to see you here again sa për ty, nuk dua të të shoh më këtu; as good as dead pothuaj i vdekur; as long as, so long as a) me kusht që; b) sa kohë që; as of që nga, duke filuar nga; as though thua se; as to përsa i përket: as to accepting their demand përsa i takon pranimit të kërkesës së tyre; so as to a) për të, që të: he stood up so as to see better ai u çua për të parë më mirë; b) në atë mënyrë që; as well gjithashtu; as well as përveç, si edhe; as yet ende, deritani.
-prep . si; as a statesman si burrë shteti; acknowledge sb. as leader e pranoj dike si/për drejtues
* * *
si

English-Albanian dictionary. 2013.

Synonyms: